Kutse andmine

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Eesti kutsesüsteemi toimimist reguleerib kutseseadus. Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda.

Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing (EBMÜ) annab välja järgmisi kutseid:

Nimetatud kutsetega seotud kompetentsusnõuded kutse taotlejale on kirjeldatud vastavates kutsestandardites (vt biomeditsiinitehnikainseneri kutsestandardid: tase 7, tase 8).

Euroopa meditsiinifüüsika eksperdile esitatavatele nõuetele vastab eelpool nimetatud kutsetest vaid volitatud biomeditsiinitehnikainseneri (tase 8) kutse spetsialiseerumisega diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini või kiiritusravi valdkonnas, seetõttu tuleks kutse taotlemisel seda arvestada. Meditsiinifüüsika eksperdina tegutsemise kutsenõue on sätestatud kiirgusseaduses.

Kutse taotlemine toimub vastavuses kehtivale kutse andmise korrale. EBMÜ kutsekomisjoni otsusega moodustatakse taotleja(te) kompetentsuse hindamiseks hindamiskomisjon(id), hindamine viiakse läbi kutsekomisjoni poolt kinnitatud hindamisvormi(de) kohaselt (vt hindamisvormid: tase 7, tase 8).

Kutse taotleja haridus, töökogemus ja täienduskoolitus peab vastama biomeditsiinitehnikainseneride kutsete taotlemise eeltingimustele (vt kutse andmise kord, lisa 2), mida tõendatakse haridust, töökogemust, täienduskoolitust ja varasemat kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega.

Kutse taotlemiseks esitab kutse taotleja kutsekomisjonile vormikohase avalduse (vt avalduse vorm ja avalduse eeltäidetud näidis) koos eelnimetatud tõendusdokumentidega. Kutsetaotluse menetlemine ja kutsetunnistus on tasuline, tasu maksmine toimub pärast dokumentide vastuvõtu kinnitamist.

Biomeditsiinitehnikainseneri kutsete järgmise taotlusvooru jaoks dokumentide esitamise tähtaeg on 30.09.2019.

Avalduse ja nõutud lisadokumendid palume saata digiallkirjastatult e-posti aadressile viiacb.ttu.ee või postitada paberil aadressile TTÜ Biomeditsiinitehnika Instituut, kontaktisik: Viia Roosaar, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn.

Kutse andmisega seotud lisainfo ja nõustamine: Jaanus Lass, jaanuscb.ttu.ee või Kalle Kepler, kalleut.ee